การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็ทรอนิกส์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ(สำนักงานป.ป.ช.) ได้กำหนดมาตราการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติ กล่าวคือให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ไว้ในขอบเขตของงาน(Tems of  Reference : TOR) และกำหนดให้คู่สัญญาต้องปฎิบัติ  ดังนี้

  1. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ที่ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  2. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนิกการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  3. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดตามข้อ (2) เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในการนี้ กรมบัญชีกลางจึงได้ปรับปรุงระบบ e-GP โดยให้ผู้ค้าที่ลงทะเบียนและผ่านการการอนุมัติการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถพิมพ์ “แบบแสดงการลงทะเบียน”จากระบบ e-GP เพื่อนำไปยี่นพร้อมเอกสารต่าง ที่ต้องยี่นกับหน่วยรัฐ เพื่อนแสดงว่าได้ปฏิบัตตามมาตรการของสำนักงาน ป.ป.ช. จึงใคร่ให้ท่านสมาชิก ดำเนิการตามขั้นตอนดังนี้

1.1    ให้ผู้ค้าทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์  www.gprocurement.go.thโดยลือกหัวข้อการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

1.2   เมื่อเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ในระบบดังกล่าว จะมีการปฏิบัติงาน  4 ขั้นตอน เมื่อลงทะเบียนถึงขั้ยตอนที่ 3 ให้พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนผู้ค้า กับภาครัฐเพื่อเข้าใช้งานในระบบ e-GP (e-GP 03-0101) และให้ให้ผู้มีอำนาจในหนังสือรับรอง ลงนามในแบบแจ้งดังกล่าว

1.3   ให้ส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ ตามข้อ 1.2 พร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียน เช่น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนฉบับล่าสุดไม่เกิน 60 วันสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของสถานประกอบการ สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในแบบแจ้งฯที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว เป็นต้น กรณีผู้ค้ามีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้ส่งไปยัง สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และกรณีผู้ประกอบการตั้งอยู่ในภูมิภาค ให้ส่งไปยังสำนักงานคลังจังหวัดพื้นที่นั้นๆ

2.การแจ้งผลอนุมัติการลงทะเบียน

2.1 เมื่อผู้มีสิทธิ์อนุมัติการลงทะเบียนได้รับเอกสารการลงทะเบียน และเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามข้อ 1.3 ครบถ้วน จะทำการอนุมัติการลงทะเบียนดังกล่าว และระบบฯ จะแจ้งผลอนุมัติการลงทะเบียนให้ผู้ค้าทาง E-mail  ภายใน 3 วันทำการ กรณีผู้ค้าไม่ส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนและเอกสารประกอบการลงทะเบียนดังกล่าวข้างต้น ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงทะเบียนในระบบจะลบข้อมูลการลงทะเบียนออกจากระบบ และผู้ประสงค์จะลงทะเบียนต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่ง

2.2 กรณีผู้ค้าไม่ได้รับแจ้งผลอนุมัติการลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด ให้ประสานไปยังสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวดัพื้นที่ที่สถานประกอบการของผู้ค้าตั้งอยู่ เพื่อดำเนินการแจ้งผลอนุมัติการลงทะเบียนให้ผู้ค้าทราบทาง E-mail  อีกครั้งต่อไป

3. เมื่อผู้ค้าได้รับรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน(Password) แล้วต้องเข้าสู่ระบบครั้งแรก(First Time Login) เพื่อเปลี่ยนสถานะของผู้ค้าจากสถานะ “อนุมัติ” เป็นสถานะ “ใช้งาน” เพื่อให้สามารถเข้างานในระบบ e-GP ครั้งต่อไป

กรณีผู้ค้าเคยลงทะเบียนและได้ดำเนินการตามข้อ 3 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนอีก

4. การพิมพ์ “แบบแสดงการลงทะเบียน” เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 3  แล้วผู้ค้าเข้าสู่ระบบ e-GP ด้วยรหัส ผู้ใช้และรหัสผ่านที่ผู้ค้ากำหนด จากนั้นคลิกเมนู ข้อมูลผู้ค้าภาครัฐ คลิก ข้อมูลผู้ค้า/พิมพ์แบบแสดงการลงทะเบียน”  ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลผู้ประกอบการ ผู้ค้าสามารถพิมพ์”แบบแสดงการลงทะเบียน”นำไปยื่นพร้อมกับเอกสารการเสนอราคาต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงว่าผู้ค้าได้ปฏิบัติตามประกาศของสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว

ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดคู่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐและการพิมพ์“แบบแสดงการลงทะเบียน” สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไวต์ www.gprocurement.go.th หัวข้อ “แบบแสดงการลงทะเบียน” ในระบบ e-GP ตามประกาศของสำนักงาน ป.ป.ช.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Connect with Facebook

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>